Villkor för licensavtal

Nedan kan du läsa ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LICENSAVTAL som du godkänner vid beställning av en licens.

Ladda ned en PDF-version av ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LICENSAVTAL.

Innehållsförteckning

1. Avtalets omfattning
2. Nyttjanderätt
3. Immateriella rättigheter m.m.
4. Cedocs åtagande
5. Licenstagarens åliggande
6. Garanti och ansvarsbegränsning
7. Inspektion
8. Programändringar
9. Kopior m.m.
10. Priser och betalningsvillkor
11. Force majeure
12. Viten och skadestånd
13. Uppsägning eller avstängning
14. Försäkring m.m.
15. Studentlicens
16. Övrigt

1. AVTALETS OMFATTNING

1.1. CEDOC och Licenstagaren (envar ”Part och gemensamt ”Parterna”) har enats om att ingå Licensavtalet i enlighet med dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”).

1.2. Licensavtalet omfattar det av CEDOC licensierade programmet CEDOC (”Programvaran”) med tillhörande dokumentation och mjukvarulås alternativt hårdvarulås (gemensamt ”Programmet”).
Licensavtalet omfattar även fleranvändarlicenser där Programmet distribueras via Licenstagarens server.

1.3. Programvaran levereras för installation från lagringsmedia eller digital nedladdning. Mjukvarulås alternativt hårdvarulås levereras för full tillgänglighet till Programvaran.

2. NYTTJANDERÄTT

2.1 Licenstagaren erhåller genom Licensavtalet en icke överlåtbar och icke exklusiv rätt att använda Programmet på de villkor som anges i dessa Allmänna Villkor (”Licensen”).

2.2. För studentlicens, se punkt 15.

3. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER m.m.

3.1. CEDOC äger varumärket CEDOC®, Programmet och samtliga rättigheter som skyddar detta, inkluderande men inte begränsat till know-how, upphovsrätt, känneteckensrätt och mönsterrätt. Ingen bestämmelse i Licensavtalet eller dessa Allmänna Villkor ska nu eller i framtiden ge Licenstagaren rätt att överta eller överlåta några rättigheter till Programmet, Licensen eller kopior av Programmet (se punkt 9 nedan).

3.2. Otillåten användning eller kopiering av Programmet utgör olovligt immaterialrättsligt intrång och kan medföra skadeståndsansvar eller andra påföljder enligt gällande lag och/eller dessa Allmänna Villkor. Varje utnyttjande av Programmet kräver tillstånd från CEDOC.

3.3. Licenstagaren har ej rätt att ta bort eller annars skada varumärke eller copyrightmärke i Programmet eller göra ändringar i något av Programmets rättigheter.

3.4. Licenstagaren förbinder sig att ej utan anvisning och godkännande från CEDOC göra åverkan på eller i övrigt vidtaga någon som helst åtgärd med Programmet, inkluderande Programvarans interna programfiler eller hårdvarulås.

4. CEDOCs ÅTAGANDEN

4.1. CEDOC tillhandahåller support enligt följande:

  • Tillhandahållande av den vid varje tillfälle senaste versionen av den levererade Programvaran.
  • Telefonunderstöd vid driftsproblem under CEDOCs kontorstid om tillgång till lämplig tekniker finns.

4.2. CEDOC ska kontinuerligt uppdatera och förbättra samt, i enlighet med punkt 6.2, avhjälpa eventuella fel i den levererade Programvaran. Inom ramen för den löpande Licensen erhåller  Licenstagaren samtliga nyheter och kompletteringar av Programvaran med tillhörande användardokumentation hänförlig till standardleveransen (ursprungs-leveransen) eller den av Licenstagaren erhållna versionen.

4.3. Telefonunderstödet erbjuder Licenstagaren en kort rådgivning per telefon vid akuta tekniska problem. Rådgivningen förutsätter att Licenstagaren har deltagit vid CEDOCs utbildning för aktuell funktion. Telefonunderstödet ersätter således inte utbildning.

4.4. CEDOC förbinder sig enbart att ge support på den senast tillgängliga versionen av Programmet.

4.5. CEDOC byter endast ut delar och ger support för fel som uppkommit vid normal användning. Skadas Programvaran eller tillhörande hårdvarulås ställer CEDOC nya exemplar till Licenstagarens förfogande mot utbyte av det skadade lagringsmediet eller det skadade hårdvarulåset.

4.6. Licensavtalet omfattar inte:
a) support av Programmet om det används i strid med bruksanvisning och CEDOCs anvisningar, såsom avhjälpande av störningar som uppstått på grund av felaktigt handhavande;
b) support av Programvaran om Licenstagaren ändrat denna genom omprogrammering;
c) support av programdelar som inte hör till originalversionen av Programmet;
d) support av programdelar, vars funktion är beroende av andra programvaror;
e) support som blivit nödvändig på grund av att Licenstagaren inte följer den betjäningsanvisning som finns i programmets användardokumentation;
f) någon form av felavhjälpning föranledd av uppsåtlig skada eller ändring av programmet eller det underlag detta bygger på;
g) utbyte av hårdvarulås vid händelse av att hårdvarulåset förstörs eller förkommer; eller
h) för licenstypen PC software (PCSW), flytt till andra datorer på daglig basis.
Nu angivna typer av support debiteras med hänsyn till tidsåtgång och materialkostnad enligt CEDOCs gällande prislista.

4.7. Supportåtaganden på Programmet förutsätter att support sker hos CEDOC. Support på installationsorten debiteras med rese- och traktamentskostnader samt timarvoden enligt CEDOCs gällande prislista.

5. LICENSTAGARENS ÅLIGGANDE

Vid utnyttjandet av Programmet skall Licenstagaren följa den användardokumentation och de eventuella anvisningar som lämnats av CEDOC eller gjorts tillgänglig på CEDOCs webbplats. Supportåtgärder som föranletts av att Licenstagaren inte följt givna anvisningar omfattas inte av CEDOCs åtaganden utan kommer att debiteras särskilt. På motsvarande sätt debiteras Licenstagaren särskilt om det vid support till följd av felanmälan framkommer att Programmet inte är behäftat med fel.

6. GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

6.1. CEDOC garanterar att Programmet omfattar de funktioner som beskrivs i manualen. Smärre avvikelser från beskrivningen, vilka inte i något väsentligt avseende påverkar Programmets funktion, kan dock förekomma. CEDOCs garantiåtagande omfattar således endast åtgärdande av sådana fel som i väsentligt avseende påverkar Programmets funktion enligt beskrivningen i manualen.

6.2. CEDOC förbinder sig att utan kostnad avhjälpa eller kringgå sådana ursprungliga fel i Programmet som omfattas av CEDOCs garanti enligt punkt 6.1 ovan och som uppträtt inom sex (6) månader från Licensavtalets ikraftträdande.

6.3. Garantin förutsätter att felet kan visas av Licenstagaren och att denne skriftligen meddelar CEDOC så snart fel uppstått.

6.4. En förutsättning för att Licenstagaren skall kunna göra gällande CEDOCs garantiansvar är att Licenstagaren följt av CEDOC tillhandahållen bruksanvisning för Programmet. Licenstagaren är vidare skyldig att i rimlig utsträckning vara CEDOC behjälplig vid felavhjälpning.

6.5. CEDOC är ej ansvarigt för fel orsakade av Licenstagaren såsom betjäningsfel eller fel orsakade av Licenstagarens dataanläggning. Åtgärdande av fel som förorsakats av Licenstagaren äger CEDOC rätt att debitera enligt CEDOCs gällande prislista.

6.6. CEDOCs skyldighet att rätta fel inom ramen för garantin gäller endast den senast tillgängliga versionen av Programvaran.

6.7. I och med dessa garantibestämmelser är CEDOCs ansvar för fel fullständigt reglerat. CEDOC svarar inte för skada som direkt eller indirekt kan drabba Licenstagaren eller tredje man på grund av bruk av Programmet. CEDOCs ersättningsansvar är alltid, oberoende av orsak, begränsat till ett belopp motsvarande en licensavgift. Detta gäller dock inte om CEDOC agerat med uppsåt eller agerat grovt vårdslöst.

7. INSPEKTION

7.1. CEDOC har rätt genom fysiskt besök eller på elektronisk väg att under normal arbetstid inspektera Programmet hos Licenstagaren vid tidpunkt som CEDOC finner lämplig. Vid fysiskt besök ska CEDOC meddela Licenstagaren om inspektionen minst (24) timmar i förväg.

7.2. Finner CEDOC vid inspektion att Licenstagaren ej uppfyller sina åligganden enligt dessa Allmänna Villkor ska Licenstagaren inom rimlig tid avhjälpa bristerna. Om Licenstagaren underlåter att göra detta inom sådan tidsgräns har CEDOC rätt att häva Licensavtalet och vidta andra rättsåtgärder, samt kräva vite och skadestånd i enlighet med punkt 12 nedan.

8. PROGRAMÄNDRINGAR

8.1. CEDOC skall meddela Licenstagaren om ändringar och förbättringar i Programmet som påverkar utnyttjandet. Licenstagaren har rätt till nya programversioner med tillhörande dokumentation enligt CEDOCs gällande prislista.

8.2. Dessa Allmänna Villkor skall gälla även för nya versioner av Programmet.

9. KOPIOR m.m.

9.1. Licenstagaren har ej rätt att kopiera Programmet eller delar av detta, varken för eget bruk eller i övrigt. Önskar Licenstagaren erhålla kopior av Programmet kan sådana köpas av CEDOC enligt CEDOCs gällande prislista.

9.2. Licenstagaren ska dock ha rätt att göra sådana kopior och ändringar som omfattas av 26 g § upphovsrättslagen.

10. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

10.1. Priset för Licensen framgår av Licensavtalet och gäller för ett år i taget. CEDOC förbehåller sig rätten att ändra priset från år till år.

10.2. Licensavgift ska betalas kalenderårsvis i förskott mot faktura (30 dagar netto). Tecknas Licensavtalet under löpande kalenderår, beräknas årsavgiften proportionellt för resterande del av aktuellt kalenderår.

10.3. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. CEDOC har även rätt till ersättning för inkassokostnader enligt inkassolagen.

10.4. Tecknar Licenstagaren licensavtal för ytterligare exemplar av Programmet, skall dessa Allmänna Villkor tillämpas även för sålunda tillkommande program.

10.5. Angående rätt till uppsägning vid stora avgiftshöjningar se punkt 13.4.

11. FORCE MAJEURE

CEDOC är inte ansvarigt för skada eller bristande uppfyllelse av förpliktelser om skadan orsakats eller uppfyllelsen hindrats av händelser utanför CEDOCs kontroll och över vilka CEDOC inte kunnat råda såsom eldsvåda, krig, mobilisering, valutarestriktioner, sabotage, brist på transportmedel, allmän varubrist, felaktiga underlag från myndigheter, tolkningar från myndigheter och institut samt fel eller försening ifråga om leveranser från underleverantörer till följd av sådana omständigheter som avses i denna punkt.

12. VITEN OCH SKADESTÅND

12.1. Bryter Licenstagaren mot någon av sina förpliktelser enligt dessa Allmänna Villkor skall han, för varje avtalsbrott, utge vite till CEDOC med ett belopp motsvarande licensavgiften (se punkten 10.1). Vid dröjsmål med betalning gäller dock punkt 10.3.

12.2. Kan CEDOC styrka att skadan överstiger vitesbeloppet, ska Licenstagaren ersätta hela skadan. Utgivande av vite och eventuellt skadestånd inverkar ej på CEDOCs rätt att göra gällande andra påföljder med anledning av överträdelsen.

13. UPPSÄGNING ELLER AVSTÄNGNING

13.1. Licensavtalet gäller från undertecknandet och tillsvidare. Licensavtalet kan sägas upp av vardera Part till slutet av ett kalenderår senast tre (3) månader innan kalenderårets utgång. Uppsägning skall vara skriftlig.

13.2. CEDOC har rätt att, utan att Licenstagaren på den grunden har rätt att kräva skadestånd eller ställa andra krav på CEDOC, att med omedelbar verkan häva Licensavtalet och stänga av Programmet om någon av följande omständigheter inträffar:

  • Licenstagaren förfogar över Programmet, inkluderande hårdvarulås, i strid med dessa Allmänna Villkor eller begår ett annat väsentligt brott mot Licenstagarens förpliktelser enligt dessa Allmänna Villkor.
  • Licenstagaren försätts i konkurs.

13.3. Fullgör inte CEDOC sina förpliktelser enligt dessa Allmänna Villkor eller lyckas CEDOC av försumlighet ej åtgärda de brister som påtalats av Licenstagaren, äger Licenstagaren rätt att med omedelbar verkan säga upp Licensavtalet.

13.4. Licenstagaren är vidare berättigad att säga upp Licensavtalet med omedelbar verkan om årsavgiften vid ett enskilt tillfälle höjs med mer än tio (10) procent. Har Licenstagaren ej utnyttjat sådan rätt till uppsägning inom fyra (4) veckor efter det att meddelande om prishöjning erhållits, har han försuttit sin rätt till uppsägning enligt denna punkt. Aviserad prisökning skall då gälla från den tidpunkt den genomförts av CEDOC.

13.5. När Licensavtalet upphör skall Licenstagaren omedelbart returnera eventuellt hårdvarulås som är knutet till Licensavtalet tillbaks till CEDOC.

13.6. Vid Licensavtalets upphörande har CEDOC ej någon skyldighet att återbetala erlagd licensavgift.

13.7. Programmet kan stängas av på distans av CEDOC vid händelse av avtalsbrott. Om sådan avstängning skulle ske och Licenstagaren anser att avstängningen sker felaktigt ska Licenstagaren meddela CEDOC. CEDOC har inget ansvar för sådan avstängning förutom att genast säkerställa att Programmet fungerar igen.

14. FÖRSÄKRING mm.

Det åligger Licenstagaren att på eget ansvar och på egen bekostnad teckna och vidmakthålla erforderliga försäkringar för de fall Programmet skulle förstöras eller förkomma. Dessa fall omfattas ej av CEDOCs support och garantiansvar enligt punkt 4 och 6.

15. STUDENTLICENS

Vid studentlicens har Licenstagaren rätt att upplåta underlicens till tredje part som är student vid Licenstagarens universitet eller skola (”Underlicenstagare”). Licenstagaren ansvarar för
dennes Underlicenstagare såsom för sig själv och ska se till att Underlicenstagare tar del av och följer ”ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LICENSAVTAL” i tillämpliga delar. Licenstagaren ska på förfrågan förse CEDOC med en uppdaterad lista över dennes Underlicenstagare.

16. ÖVRIGT

16.1. Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

16.2. Svensk lag skall tillämpas vid tolkning eller tillämpning av Licensavtalet och dessa Allmänna Villkor.

16.3. Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i Licensavtalet eller dessa Allmänna Villkor är ogiltig eller ickeverkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter, och Parterna ska lojalt förhandla med varandra i syfte att överenskomma om nödvändiga förändringar av detta Avtal för att vidmakthålla Avtalets struktur, syfte och anda.

16.4. Tillägg till eller ändring av Licensavtalet eller dessa Allmänna Villkor, inklusive till eller av denna punkt 16.4, ska vara skriftliga och vederbörligen undertecknade av båda Parter.