Varför CEDOC?

CEDOC är en programvara som förenklar ditt arbete kring riskbedömning och CE-märkning av maskiner. CEDOC hjälper dig att göra riskbedömningar och riskanalyser på nya, gamla och ombyggda maskiner. CEDOC är mycket lätt att installera och komma igång med.

CEDOC behandlar maskinsäkerhet och är framtaget för att underlätta införande av fungerande CE-märkningsrutiner. Det är också framtaget för dig som använder maskiner. Oavsett om du tillverkar maskiner, maskinlinjer eller bygger om maskiner och processer kan CEDOC användas för att utföra riskanalyser och få fram färdiga åtgärdsplaner.

Kravet på CE-märkning ställs normalt på maskiner som tillverkats fr.o.m. 1995. Programmet behandlar även ”Användning av arbetsutrustning” som ställs på ”gamla utrustningar” som tillverkats före 1995. För viss arbetsutrustning t.ex. enkla tryckkärl, leksaker och elektrisk utrustning fanns direktiv före 1995. Om denna arbetsutrustning är tillverkad före 1995 ska den då uppfylla respektive direktiv i stället för maskindirektivets bilaga I.

För maskiner gäller krav på CE-märkning från 1 januari 1995.

För rörlig arbetsutrustning (både självgående och icke självgående) eller arbetsutrustning som används för lyft av last gällde CE-märkningskrav vid tillverkning fr.o.m. 5 december 1998. Detta alternativ gäller endast när svenska valts som språk i CEDOC.

Notera att CEDOC även kan användas för maskiner verifierade mot 98/37/EG. Ett aktivt val har gjorts av Cedoc AB att använda 2006/42/EG för att behandla maskiner även tillverkade mellan 1995 och 2009. Detta val har gjorts för att slippa arbeta med flera olika frågelistor då den praktiska utformningen av åtgärder inte bedöms skilja sig nämnvärt mellan direktiven.

Vad är maskindirektivet?

Maskindirektivet anger vilka grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för alla maskiner som släpps ut på marknaden inom EU. Maskindirektivets krav implementeras i svensk lagstiftning genom arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsmiljöverkets föreskrift; Maskiner AFS 2008:3.

Vad är en maskin?

Kortfattat är en maskin en utrustning som har ”rörliga delar”, ”drivning”,  ”styrning när så krävs” och ”utför en uppgift”. Maskinen får dock inte omfattas av något annat direktiv, som till exempel fordonsdirektivet. Det anges i maskindirektivet 2006/42/EG och implementeringen i svensk lag som är AFS 2008:3.

Den exakta definitionen av en maskin finns på Europa kommissionens hemsida: Konsoliderad TEXT: 32006L0042 — SV — 15.12.2009 (europa.eu)
Där kan du även läsa om det i maskindirektivet 2006/42/EG EUR-Lex – 02006L0042-20091215 – EN – EUR-Lex (europa.eu) och implementeringen i svensk lag som är AFS 2008:3 Maskiner, AFS 2008:03 (av.se) Det finns också en guide till Maskindirektivet där du kan läsa tolkningen till de punkter som tas upp i direktivet.

Så vad kan du använda CEDOC till mer specifikt?

CEDOC är i första hand till för riskbedömning enligt Maskindirektivet AFS 2008:3 och direktivet för Användning av arbetsutrustning AFS 2006:4 (inklusive gamla maskiner). Med CEDOC kan du spara tid och pengar.

Exempel på när du kan använda CEDOC är:

  • Du tillverkar en ny maskin/lyftverktyg eller liknande.
  • Du har lagt till, byggt om eller gjort en förändring på en maskin eller maskinlinje i produktion.
  • Du behöver kontrollera en att en inköpt maskin till ditt företag uppfyller lagkraven för CE-märkning.
  • Du behöver ta fram teknisk dokumentation för era maskiner.
  • Riskbedöma en nybyggd/ombyggd maskin.
  • Om du har en maskin tillverkad före 1995 och behöver uppfylla ”Användning av arbetsutrustning” (Bilaga A ”Tekniska krav”)
  • Riskbedömning (kontroll) av maskiner som redan är släppta på marknaden eller maskiner som är tagna i drift och därmed redan är CE-märkta av en tillverkare.

Om detta verkar passa för dina förutsättningar kan du testa en Demo.

Du kan även kontakta oss om du vill veta mer!