Informationsvideo CEDOC 3.3

Klicka här för att se videon

CEDOC 3.3

I CEDOC 3.3.0 finns Direktivet för användning av arbetsutrustning 2009/104/EG med på samtliga 8 språk.

Det möjliggör att kombinera riskbedömningen för maskindirektivet med användarperspektivet för arbetsgivarens skyldigheter och organisatoriska krav. Nedan visar vi och förklarar de nya funktionerna!

Det nya riskbedömningsalternativet ”Befintlig maskin”

I version 3.3 har det tillkommit alternativ för de val du gör under ”riskbedömningsalternativ”.

Som tidigare väljer du vilken typ av riskbedömning du vill göra. Om du väljer Maskindirektivet kan du fortsätta välja mellan ”II 1A – Ny maskin CE”, ”II 1B – Ny delmaskin”, ”Mindre ombyggnad” eller nu också det nya alternativet: ”Befintlig maskin”.

Varför "Befintlig maskin"?

Alternativet för ”Befintlig maskin” kan väljas för riskbedömning (eller kontroll) av maskiner som redan är släppta på marknaden eller maskiner som är tagna i drift och därmed redan är CE-märkta av en tillverkare.

Syftet med detta val kan vara att utföra en riskbedömning när man som användare köpt en ny maskin och vill kontrollera att de verkligen uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven.

CE-märke inte alltid en garanti

Det kan också vara så att du som användare vill riskbedöma de befintliga maskinerna som finns i din produktionsanläggning. Att maskiner är CE-märkta är ingen garanti för att de är helt säkra utan risker för dig som använder den. De som använder maskiner i arbetet ska undersökning och riskbedöma dem för att bedöma om de är lämplig för det arbete som skall utföras.

Maskindirektivet och kraven för användning av arbetsutrustning

Ytterligare en nyhet är att du nu också kan välja till ”Arbetsgivarnas skyldigheter” och ”Organisatoriska krav” under ”Användning av arbetsutrustning” tillsammans med valet av maskindirektivet.

Detta är en möjlighet för t.ex. ett företag som tillverkar egna maskiner att samtidigt som man gör riskbedömningen enligt maskindirektivets krav vid tillverkning också vill kontrollera att maskinen kan användas på rätt sätt.

Minimikraven endast för maskiner tillverkade före 1995

Bilaga A ”Tekniska krav”, eller minimikraven som de också kallas, gäller endast för maskiner tillverkade före 1995. Därför går det inte att välja till ”Tekniska krav” om du redan har valt ”Maskindirektivet” som gäller för maskiner tillverkade efter 1995.

Riskbedömningarna särskiljs

Under flik 2. RISKBEDÖMNING särskiljs ”Maskindirektivet” från ”Användning av arbetsutrustning” där ”Användning av arbetsutrustning” har orange färg på flikarna och flikarnas för maskindirektivet har blå färg.

Oförändrade riskbedömningar

Om riskbedömningen avser maskiner tillverkade innan 1995 är det alltså fortfarande endast ”Användning av arbetsutrustning” som ska väljas, ej maskindirektivet. Därefter visas valen för ”Befintlig utrustning” eller ”Ombyggnad/tillbyggnad”.

Användning av arbetsutrustning delat i tre

De nya alternativen för riskbedömning påverkar inte dina befintliga riskbedömningar utöver att de som utförts tidigare enligt ”Användning av arbetsutrustning” delas in i tre delar med respektive flikar; ”Arbetsgivarens skyldigheter”, ”Tekniska krav” och ”Organisatoriska krav”.

Utöver AFS 2006:4 finns mer preciserade krav för vissa slag av maskiner, som exempelvis truckar, pressar och motorsågar, i särskilda föreskrifter. Dessa hanteras ej i CEDOC 3.3

Direktiv 2009/104/EG för användning av arbetsutrustning

AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning” är den svenska implementeringen av EU-direktivet 2009/104/EG och finns endast på svenska. För andra språk än svenska finns möjligheten att utföra en riskbedömning enligt EU-direktivet i original 2009/104/EG.

Några exempel

Nedan ser du 2 exempel taget ur verkligheten.

Har du fortfarande några frågor eller funderingar kring CEDOC tveka inte att höra av dig till oss!

Kontakt

Exempel 1 - Nytt lyftredskap

Ett företag tillverkar ett nytt lyftredskap.

Lyftredskap ska riskbedömas och CE-märkas enligt maskindirektivet.

Företaget ska sedan använda lyftredskapet i sin egen organisation och gör samtidigt en riskbedömning för användning av arbetsutrustningen.

Exempel 2 - Köpt ny maskin

Ett företag har köpt en ny maskin som är CE-märkt och enligt tillverkaren klar för att tas i drift.

Enligt ”AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning” gäller följande: ”Utrustningen får användas endast om den uppfyller kraven på beskaffenhet och information om användningen som finns i de föreskrifterna som gällde för den när den släpptes ut på marknaden eller togs i drift.”
För att kontrollera att de grundläggande hälso- och säkerhetskraven uppfylls och riskbedöma den nya maskinen innan de tar maskinen i drift väljer de därför ”Maskindirektivet” och ”Befintlig maskin”.